Faculty members

Department of Health Nursing

Head of Department

 • Sachiyo Tsuji

Professors

 • Keiko Iwai
 • Hitoshi Kashiba
 • Atsuo Sugimoto
 • Shizue Tanaka
 • Sachiyo Tsuji
 • Michiho Nakano
 • Megumi Maekubo
 • Sohei Yoshida
 • Hitoshi Yoshida

Associate Professors

 • Kyoko Inoue
 • Yayoi Imura
 • Misako Kitae
 • Kazumi Tsushima
 • Kyoko Hirao
 • Seiko Masuda
 • Sachiko Wada

Assistant Professors

 • Miho Arima
 • Kiyo Hara
 • Makiko Muroya

Instructors

 • Taeko Ikoma
 • Sumiko Idekubo
 • Kazu Uda
 • Hideko Kashima
 • Eriko Kawazoe
 • Akio Kawabata
 • Akihito Kojima
 • Takayuki Nishii
 • Noriko Nishida
 • Megumi Notabe
 • Naoko Matsushita
 • Mieko Miyake
 • Kimiyo Yamaneki

Teaching Associates

 • Kaori Abe
 • Sachiko Imai
 • Masako Sakurai
 • Aiko Hamada
 • Chiharu Horimoto
 • Satomi Morinaga

Department of Physical Therapy

Head of Department

 • Toshiaki Suzuki

Professors

 • Tetsuji Kaku
 • Setsuko Kame
 • Toshiaki Suzuki
 • Yoshitsugu Tanino

Associate Professors

 • Yohji Fukazawa
 • Hirohisa Yoneda

Assistant Professors

 • Tetsuya Nakao
 • Takaki Yoshida

Instructors

 • Toshihiro Ohnuma
 • Chieko Onigata
 • Atsushi Gotoh
 • Ryoichi Takagi
 • Marina Todo
 • Yuki Fukumoto
 • Yoshibumi Bunno
 • Wataru Yamazaki

Department of Medical Technology

Head of Department

 • Hiroshi Kondo

Professors

 • Takashi Umeda
 • Motoyo Ohnishi
 • Tameko Kihira
 • Hiroshi Kondo
 • Shizuo Toda
 • Keiko Yano

Associate Professors

 • Minoru Ohshima

Assistant Professors

 • Hirofumi Ohtaki
 • Kiyomi Goto
 • Tomohiro Takeda

Instructors

 • Yuya Arakawa
 • Hiromi Uekita
 • Tomoko Kagiya

Department of Acupuncture-Moxibustion and Sports Trainer Science

Head of Department

 • Ikuro Wakayama

Professors

 • Zai gen OH
 • Kenichi Ogawa
 • Masazumi Kawamoto
 • Noboru Kibi
 • Kyoichi Kuroiwa
 • Tetsuya Kondo
 • Shunji Sakaguchi
 • Kazuo Tohya
 • Hiroshi Yamamoto
 • Ikuro Wakayama

Associate Professors

 • Shunji Itoh
 • Kenichi Kimura
 • Makiko Tani
 • Taro Tomura

Assistant Professors

 • Yasuyuki Uchida
 • Takayuki Nakayoshi
 • Rie Nabeta
 • Yumiko Yamaguchi
 • Toshiya Yamazaki

Instructors

 • Hitomi Ikefuji
 • Yoji Kitagawa
 • Yusuke Teraoka
 • Kuniko Yuri

Department of Therapeutic Health Promotion

Head of Department

 • Shigeyuki Kanai

Professors

 • Jun Igarashi
 • Shigeyuki Kanai
 • Kazushi Tsuda
 • Ikuji Hatamura

Associate Professors

 • Miwa Takagishi

Assistant Professors

 • Shinta Aizawa
 • Makoto Iguchi
 • Yoshikatsu Ushijima
 • Hiroyasu Ohara

Instructors

 • Ikuyo Orita
 • Masami Yamahara